1. OM FISKELAGET
 2. KART OG FAGRAPPORTER
 3. FISKEKULTURTILTAK, KALKING OG BRUKERSTATISTIKK
 4. FISKESLAG
 5. KJØP AV FISKEKORT
 6. FISKE I KALDVELLELVA
 7. FISKETIDER
 8. GYLDIGHETSOMRÅDE
 9. TILLATT FISKEREDSKAP
 10. BRUK AV BÅT
 11. FISKESYKDOMMER OG FREMMEDE FISKEARTER
 12. FISKETIPS
 13. FISKE FOR FUNKSJONSHEMMEDE
 14. OVERNATTING
 15. OPPSYN
 16. BÅL
 17. STILLHET - VÆR VARSOM
 18. DRIKKEVANN / BADING
 19. STIGSELVVASSDRAGET
 20. KULTURLANDSKAPET
 21. VERN
 22. BUKILEN OG BUDALEN
 23. STIGSELVBOKEN OG STIGSELVKARTET
 24. SKITT FISKE
 25. FRILUFTSLOVEN
 26. ENGLISH / DEUTSCH
 27. LENKER
 28. KONTAKT
GRIMEVANN FISKELAG


Vern

Områdene omkring Grimevannene er strengt klausulert gjennom flere store offentlige verneinngrep:
1974 Klausulering som drikkevannskilde for Lillesand kommune
1993 Vassdraget vernes ved kongelig resolusjon
1993 Olashei naturreservat opprettes ved kongelig resolusjon
1995 Vassdragsplan for Stigselvvassdraget

Drikkevannskilden innebærer
- restriksjoner mot organisert bading og båtbruk
- forurensing fra bebyggelse, avløp, avfall og landbruk er ikke tillatt

Vassdragsvernet og vassdragsplanen innebærer
- Rikspolitiske retningslinjer for verna vassdrag: restriksjoner på bygge- og anleggstiltak i 100 meters sonen
- jordbruks- og skogbruksnæring skal opprettholdes
- flerbrukshensyn
- tilrettelegging for fiske og friluftsliv i enkelte soner
- stedegen fisk skal tas vare på
- kulturminner skal skjøttes og bidra til presentasjon av og forståelse for vassdragets kulturhistoriske verdi

Naturreservat innebærer
- bevaring av et typeområde (fattig furuskog) og et referanseområde (lokale påvirkninger av sur nedbør)
- generell fredning av alt plante- og dyreliv, men tillatt med jakt og fiske etter gjeldende bestemmelser

Oppdatert 11.07.02 Webmester.