1. OM FISKELAGET
 2. KART OG FAGRAPPORTER
 3. FISKEKULTURTILTAK, KALKING OG BRUKERSTATISTIKK
 4. FISKESLAG
 5. KJØP AV FISKEKORT
 6. FISKE I KALDVELLELVA
 7. FISKETIDER
 8. GYLDIGHETSOMRÅDE
 9. TILLATT FISKEREDSKAP
 10. BRUK AV BÅT
 11. FISKESYKDOMMER OG FREMMEDE FISKEARTER
 12. FISKETIPS
 13. FISKE FOR FUNKSJONSHEMMEDE
 14. OVERNATTING
 15. OPPSYN
 16. BÅL
 17. STILLHET - VÆR VARSOM
 18. DRIKKEVANN / BADING
 19. STIGSELVVASSDRAGET
 20. KULTURLANDSKAPET
 21. VERN
 22. BUKILEN OG BUDALEN
 23. STIGSELVBOKEN OG STIGSELVKARTET
 24. SKITT FISKE
 25. FRILUFTSLOVEN
 26. ENGLISH / DEUTSCH
 27. LENKER
 28. KONTAKT
GRIMEVANN FISKELAG


Fiskeslag og bestandsutvikling

Det er i alt syv fiskeslag i Grimevannene:

  • aure (ørret)
  • skjebbe (abbor)
  • røyr (røye)
  • bekkerøye
  • lagesild
  • ål
  • stingsild

I tillegg går det opp sjøørret i Kaldvellelva.

Noen typiske gjennomsnittsvekter for Grimevannene *

aure

skjebbe

røyr          

lagesild

250g

130g

160g

175g

* Fra garnfiskestatistikken 1998

Fiskestatus (utdrag fra Fiskelagets årsmeldinger)

1995. I Vestre Grimevann synes tilstanden ikke vesentlig forskjellig fra året før, mens det i Østre Grimevann antagelig er økende aure- og skjebbebestander. I Eftevannene er aurebestanden økende.

1996. Bestanden synes stort sett uendret for alle fiskeslag i Grimevannene - muligens øker bestanden av skjebbe og lagesild fortsatt. Det ble sommeren 96 sett fisk på Froholtsbekken. Det ser ut til at kalkinga her endelig gir resultater etter mange år. Det går fisk på Grimeelva, og rekrutteringen til Østre Grimevann er dermed i bedring.

1997. Både i Vestre og Østre Grimevann er det mye skjebbe og gode bestander med aure. Kvaliteten synes å være best i Østrevannet. I Store og Lille Eftevann er det kun aure, men av god kvalitet. For øvrig er fiskestatus i vannene som i fjor. Svært gledelig er det at økende mengder sjøaure nå går opp Kaldvellelva, og etter anbefaling fra fiskeriforvalter, åpnet vi i 97 for et begrenset sjøaurefiske.

1998. Det er ingen store endringer. Auretettheten i Stikselva øker, det samme gjelder Froholtsbekken.  Det ble også i år fanget et par slengere av røye. Lagesildbestanden er stor.

1999. Det er ingen store endringer. I småbekkene observeres en ekspansjon. Småfisk av to forskjellige årganger ble observert i Bjorstembekken. Fangster kan tyde på en økning i bestanden av røyr i Vestre Grimevann, i år også av yngre årganger. I Kaldvellelva går det opp betydelige mengder med sjøaure, og fisket er populært. Der går også muligens laks.

2000. Det er ingen store endringer. I Østre Grimevann er det tatt to store skjebber på 750 og 800 g. Lagesilda synes bare å øke på i V. Grimevann, med garnfangster på opptil 164 lagesild per garnsett. Prøvesett i Ø. Grimevann på gamle lagesildsett ga null utbytte. Også i år ble det fanget spredte eksemplarer av små og yngre røyr i V. Grimevann. Det ble fanget ca. 20 aurer på Fiskebekk, seint i gytetida, som ble satt ut i Eftevann ved Bjørkestøl. Disse skal tjene til oppbygging av en ny, stedegen aurestamme i vannet, men må suppleres med yngel fra bekken til våren.

 

Oppdatert 11.07.02 Webmester.